1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Ресорно минист. Назив на предлог закон Датa на отв. за комент. Датa на затв. за комент.* Бр. на ден. отв. за комент. Отстап. од предв. рок Отстап. соглас. упатств.**
МНР Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи

14/12/2012

МЗШВ Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за виното

13/12/2012

03/01/2013 21 0 9
МТСП Предлог на закон за изменување и дополнување на закон за безбедност и здравје при работа

10/12/2012

09/01/2013 30 0 0
МТСП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи

7/12/2012

05/02/2013 60 0 0
МВР Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија

4/12/2012

МП Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за медијација

4/12/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за внатрешна пловидба

30/11/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за домување

30/11/2012

05/02/2013 67 0 0
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи

28/11/2012

МФ Предлог Закон за изменување на Царинскиот закон

27/11/2012

06/12/2012 9 1 21
МТВ Предлог за Закон за договорите за превоз во патниот сообраќај

19/11/2012

18/12/2012 29 0 1
МЗШВ Предлог на Закон за земјоделски задруги

16/11/2012

15/01/2013 60 0 0
МЗШВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделски производи

09/11/2012

МВР Предлог на Закон за матичен број

06/11/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај

02/11/2012

18/11/2012 16 0 14
МЖСПП Предлог на закон за дополнување на Законот за прогласување на Преспанското езеро за споменик на природата

30/10/2012

09/04/2013 161 0 0
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход

24/10/2012

18/11/2012 25 0 5
МЖСПП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата

22/10/2012

МЗШВ Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите

18/10/2012

МO Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството

17/10/2012

05/02/2013 111 0 0
МК Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

16/10/2012

15/01/2013 91 0 0
МТСП Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита по скратена постапка

09/10/2012

24/11/2012 46 0 0
МВР Предлог за изменување и дополнување на Закон за азил и привремена заштита

09/10/2012

20/10/2012 11 0 19
МE Предлог закон за изменувањеи дополнување на законот за трговија

04/10/2012

МФ Предлог на законот за изменување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи

03/10/2012

06/11/2012 34 0 0
МТВ Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај

2/10/2012

30/10/2012 28 0 2
МИОА Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за постапување по преставки и предлози

01/10/2012

20/10/2012 19 0 11
МВР Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето

27/09/2012

МНР Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи

25/09/2012

МИОА Закон за електронски комуникации

21/09/2012

МК Предлог на Закон за изменување на Законот за културата

20/09/2012

МТВ Предлог на Закон за изменување на Законот за железничкиот систем

19/09/2012

09/10/2012 20 0 10
МП Закон за бирото за судски вештачења

18/09/2012

МТВ Предлог на Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

17/09/2012

18/11/2012 62 0 0
МТСП Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработување

14/09/2012

20/10/2012 36 0 0
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

12/09/2012

02/10/2012 20 0 10
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечени средства во МЖ Транспорт АД-Скопје“..

10/09/2012

25/12/2012 106 0 0
МФ Предлог на закон за дополнување на Законот за Централен регистар

07/09/2012

МФ Предлог Закон за изменување и дополнување на законот за царинската тарифа

05/09/2012

МЗ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за здравствена заштита

23/08/2012

20/10/2012 58 0 0
МЗ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

23/08/2012

МЗ Предлог на Закон за доброволно здравствено осигурување

23/08/2012

11/09/2012 19 0 11
МФ Предлог на закон за претврање на побарувањата на Република македонија по основ на данок на добивка, персонален данок и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје

10/08/2012

11/09/2012 32 0 0
МФ Предлог на закон за претварање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, персонален данок и данок на добивка во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес

10/08/2012

МТВ Предлог Закон за изменување и дополнување на Закон за воздухопловство

09/08/2012

11/09/2012 33 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите - ревидирана верзија јули 2012 година

07/08/2012

21/08/2012 14 0 16
МЖСПП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за водите

01/08/2012

25/12/2012 146 0 0
МВР Предлог на Закон за приватно обезбедување

01/08/2012

20/10/2012 80 0 0
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 2 и блок 3 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ, по скратена постапка

13/07/2012

29/08/2012 47 0 0
МФ Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Банка за обнова и развој …

03/07/2012

11/07/2012 8 2 22
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси

28/06/2012

17/07/2012 19 0 11
МФ Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за НБРМ

18/06/2012

17/07/2012 29 0 1
МФ Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем наменет за буџетска поддршка

18/06/2012

29/08/2012 72 0 0
МТВ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба

08/06/2012

02/10/2012 116 0 0
МТВ Предлог на Закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање

08/06/2012

03/07/2012 25 0 5
МФ Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа

08/06/2012

11/07/2012 33 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција

07/06/2012

19/06/2012 12 0 18
МФ Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија...

06/06/2012

05/07/2012 29 0 1
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови

05/06/2012

МФ Предлог на закон за експропријација

29/05/2012

12/06/2012 14 0 16
МИОА Закон за администрација

28/05/2012

МТВ Предлог на Закон за комунални дејности

16/05/2012

12/06/2012 27 0 3
МФ Предлог на Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор

15/05/2012

МТВ Предлог Закон за автокампови

14/05/2012

18/11/2012 188 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта

14/05/2012

19/06/2012 36 0 0
МП Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување

27/04/2012

МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникации 27/04/2012 19/06/2012 53 0 0
МФ Предлог на Закон за изменување на Законот за aдминистративните такси 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог на Закон за изменување на Законот за даноците на имот 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог на Закон за дополнување на Законот за даночна постапка 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог на Закон за адвокатски маркички 26/04/2012 02/05/2012 6 4 24
МФ Предлог Закон за вршење сметководствени работи 26/04/2012 08/05/2012 12 0 18
МЖСПП Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад 13/04/2012 26/06/2012 74 0 0
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи - втора верзија 10/04/2012 21/05/2012 41 0 0
МФ Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје 09/04/2012 17/04/2012 8 2 22
МВР Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи 16/03/2012 21/05/2012 66 0 0
МИОА Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации 12/03/2012 23/03/2012 11 0 19
МФ Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и забавните игри 06/03/2012 23/03/2012 17 0 13
МФ Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд 06/03/2012 20/03/2012 14 0 16

* Датум на утврдување на предлог-закон на Седница на Владата на Р.M
** Упатство за начинот на постапување во работата на министерствата за вклучување на засегнатите страни во постапката за изготвување закони, Член 5

Кратенки за Министерства

 • МВР - Министерството за внатрешни работи
 • МЕ - Министерство за економија
 • МЖСПП - Министерство за животна средина и просторно планирање
 • МЗ - Министерство за здравство
 • МЗШВ - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • МИОА - Министерство за информатичко општество и администрација
 • МК - Министерство за култура
 • МЛС - Министерство за локална самоуправа
 • МНР - Министерството за надворешни работи
 • МО - Министерство за одбрана
 • МОН - Министерство за образование и наука
 • МП - Министерство за правда
 • МТВ - Министерство за транспорт и врски
 • МТСП - Министерство за труд и социјална политика
 • МФ - Министерство за финансии

Регистрирај се за добивање информации

Заклучоци и препораки од годишен извештај

Заклучок 1. Министерствата не објавуваат голем дел од предлог-законите на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 2. Недоволно почитување на минималниот рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Заклучок 3. Консултации во периодот на спроведување на ПВР речиси и да нема.

Прочитај повеќе

Заклучок 4. Министерствата ги поставуваат текстовите на нацрт-закони во најголем број од случаите

Прочитај повеќе

Заклучок 5. Известување за почеток на подготовка на закон често се поставува само формално.

Прочитај повеќе

Заклучок 6. Недоволно користење на ЕНЕР како алатка за учество во процесите на подготовка на закони од страна на јавноста.

Прочитај повеќе

Заклучок 7. Министерствата ретко даваат повратни одговори.

Прочитај повеќе

Препорака 1. Потребно е министерствата да се придржуваат до правилата и да ги објавуваат сите предлог-закони.

Прочитај повеќе

Препорака 2. Дневните редови и записниците од седниците на Владата треба да бидат јавно достапни.

Прочитај повеќе

Препорака 3. Министерствата треба поажурно да го користат ЕНЕР.

Прочитај повеќе

Препорака 4. Министерствата треба да го почитуваат минималниот рок за консултации од 10 дена.

Прочитај повеќе

Препорака 5. Треба да се продолжи и да се надгради позитивната практика на редовно објавување на потребните документи.

Прочитај повеќе

Препорака 6. Потребно е активно да се работи на промовирање на ЕНЕР и зголемување на довербата на граѓаните во оваа алатка.

Прочитај повеќе

Препорака 7. Министерствата треба секогаш да даваат повратен одговор на коментарите поставени на ЕНЕР.

Прочитај повеќе

mcms-logo-text