1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Информирајте се за новините на ЕНЕР

Vodich niz novinite na Edinstveniot nacionalen registar na propisi ENERМакедонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), во рамките на проектот „Огледало на Владата“, од 2012 г. го следи Единствениот национален електронски регистер на прописи (ЕНЕР - www.ener.gov.mk).

Повеќе...

Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони

analiza-ogledalo-na-vladata-2014Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), го промовираше извештајот Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони. Оваа анализа се состои од два дела. Во првиот дел е оценета отвореноста на органите на државна управа во комуникацијата со јавноста, во поддршката на граѓанските организации и во отвореноста при подготовка на конкретни предлог закони. Резултатите од следењето на минимумот стандарди и запазувањето на временскиот рок за консултации за објавените предлог-закони на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) се предмет на анализа во вториот дел.

Повеќе...

Уште повеќе информации на www.ogledalonavladata.mk

Сите информации за активно вклучување во подготовката на законите сега можат да се најдат на редизајнираната веб страна www.ogledalonavladata.mk. Веб-страницата треба да придонесе кон зголемување на учеството на јавноста во процесите на подготовка на закони. Таа им е наменета на граѓаните и граѓанските организации, од една, и на министерствата и државните службеници одговорни за процесите на подготовка на предлог-закони, од друга страна.

www.ogledalonavladata.mk

Повеќе...

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc