1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Сајтот www.ogledalonavladata.mk ви овозможува преглед на директни линкови до веб страници на државните институции на коишто можете да го следите процесот на донесување на одлуки.

На едноставен начин пристапете до веб порталите во земјата кои ги содржат сите информации за процесите на креирање политики и донесување закони и можностите за вклучување на јавноста, а тоа се следните:

  • ЕНЕР (Единствен национален регистар на прописи на Р.Македонија) – алатка првенствено наменета за електронско информирање на целокупната јавност во земјата, која преку доставување предлози, мислења и забелешки може навремено да се вклучи во креирањето на регулативите
  • Е-демократијa – Модерен метод на јавна расправа
  • Право - База на закони, анализи, судски пракси, итн.
  • Службен весник - Официјално објавување на усвоени закони, другите прописи и акти.

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc