1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

По одржаната прва работилница на работната група за дефинирање конкретни решенија за подобрување на соработката на граѓанскиот сектор со органите на државната управа во процесите на подготовка на законите, на 24 и 25 декември 2012 г.  и други две работни групи сочинети од претставници од граѓански организации одржаа работилници за подобрена соработка помеѓу граѓанските организации и ресорните министерства за измени на политиките поврзани со анти-дискриминација и за политиките поврзани со даночниот третман за граѓанските организации. 

IMG 1272

На работилницата за анти-дискриминација беше разгледана постоечката законската рамка за спречување и заштита од дискриминација. Како позитивно беше истакнато донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, со што им се овозможи на граѓаните нов механизам за заштита од дискриминација. Како не доволно добри и не прецизни се истакнаа неколку решенија од законот: недореченост на законот за облиците на дискриминација, недореченост во основите за дискриминација, неусогласеност на останатите закони со овој закон, општи критериуми за избор на членови во Комисија за заштита од дискриминација и сл.

Работната група која расправаше за приоритетите во соработката со цел унапредување на одредбите од даночните закони кои се однесуваат на граѓанските организации ги согледа недостатоците и предлози измени во Законот за данок на додадена вредност, Законот за данок на довика и Законот за персонален данок на доход.

IMG 4859

 И во двете работни групи учесниците предложија можните решенија за стратешки пристап кон органите на државната управа и ги идентификуваа клучните актери кои треба да се вклучат во идните активности за измена на постоечката правна рамка.

Како резултат на работилниците ќе произлезат Стратешки насоки со предлог мерки за проблемите и можните активности за подобрена соработка и измени на соодветната регулатива.

Работилниците се организирани во рамките на проектот „Огледало на Владата: учество на јавноста во процесите на подготовка на закони” кој е поддржан од Европската Унија од инструментот за човекови права и демократијата (ЕИДХР). Целта на проектот е да се зголеми соработка на граѓанските организации со органите на државната управа во процесите на креирање политики и подготовка на закони. Проектот се спроведува во партнерство со ЦНВОС од Љубљана и Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН).

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc