1.0
ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИ
Основни информации за процесот и роковите за проценка на влијанието на регулативата (ПВР)

Прочитај повеќе
2.0
КОМЕНТИРАЈ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИ НА ЕНЕР
Линкови до предлог-закони објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)

Прочитај повеќе
3.0
КОЛКУ СЕ ПОЧИТУВААТ РОКОВИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ?
Преглед по министерства за почитување и отстапки од минимален рок од 10 дена за консултации на предлог-закони на ЕНЕР
Прочитај повеќе

Фазите за подготовка на политиките и законите подетално се пропишани во две методологии усвоени од Владата на Република Македонија, Методологијата за анализа на политиките и координацијата и Методологијата за процена на влијанието на регулативата

Според Методологијата за анализа на политиките и координацијата можноста за вклученост на граѓанските организации особено е нагласена во фазата на подготовка на предлози за политики и предлози за инструменти на политики од органите на државната управа како и во фазата на следење на спроведувањето на политиките.

Методологијата за процена на влијанието на регулативата носи повеќе придобивки, а пред се ја дефинира обврска за вклучување на засегнатите страни од самиот почеток на процесот на изготвување на законите, односно од донесување на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија.

Фазите на подготовка на политиките и законите детално проучете ги во прирачникот.

Регистрирај се за добивање информации

Регистрирај се и добивај преку е-пошта редовни неделни и месечни прегледи на објавени предлог-закони на Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk), како дел од активностите за следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони.

Навигација

Оваа активност се спроведува во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од МЦМС, Скопје во партнерство со АДИ, Гостивар и Медиа плус, Штип. Целта на активноста е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Оваа активност е продолжување на проектот Огледало на Владата, отпочнат во 2012 г., со поддршка на ЕУ(ЕИДХР) и УСАИД.

mcms-logo-textgrc